Szanowni Państwo.
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).


W związku z powyższym na stronie www.fundacjaikropka.pl w zakładce pn. "Klauzula informacyjna RODO",
zamieściliśmy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację
Kultury i Sztuki – „i Kropka”.
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kultury i Sztuki – „i Kropka”, Isep 25, 32-830 Wojnicz,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000477935, NIP 8733251819, REGON 122957976.
2. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora, prowadzonej działalności statutowej Fundacji oraz marketingowych na podstawie art.6 ust. 1
pkt a. RODO.
4.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów upoważnionych do odbioru danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotów wykonujących czynności w imieniu i na rzecz Fundacji
lub czynności związane bezpośrednio z działalnością Fundacji lub innych podmiotów świadczących usługi w
imieniu i/lub na rzecz Fundacji. Między innymi czynności dostawców usług z zakresu obsługi finansowo-
księgowej, usług prawnych oraz zaopatrujących naszą Fundację w rozwiązania techniczne, IT, merytoryczne i
organizacyjne.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz
nie będą podlegały zautomatyzowaniu, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji celów w
których dane te są przetwarzane lub do odwołania zgody. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych
osobowych w Polsce, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych w celach marketingowych jest
dobrowolne.
9. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia
uniemożliwi lub utrudni kontakt z Panią /Panem za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej ,
facebooka, funpagea Fundacji oraz realizacji zobowiązań w ramach umowy , współdziałania lub uczestnictwa
w realizowanych projektach.
Z poważaniem
Fundacja Kultury i Sztuki – „i Kropka”